Obchodní podmínky

OBJEDNÁVKY

Zákazník může odesílat objednávky přímo do sídla společnosti Aquatek nebo přes jejích obchodních partnerů a zástupců. Objednávky budou akceptovány pouze tehdy, pokud budou zaslány písemně, faxem nebo mailem. Telefonické objednávky jsou přijatelné pouze v některých specifických případech, kdy je zaručeno nebo pojištěno vyzvednutí objednaného zboží. Eventuální modifikace objednávky zaslané do společnosti Aquatek budou akceptovány do 48 hodin od přijetí této objednávky.

DODACÍ LHŮTA

Běh dodací lhůty začíná dnem převzetí objednávky. Společnost Aquatek se zavazuje dodat objednané zboží do 15 dnů od převzetí objednávky. Termín dodání je přibližný, není však závazný. Dny počítající se do termínu dodání jsou pracovní. Výjimkou jsou ty dny (např. Sázka, státní svátek nebo od dodavatele nedodané jednotlivé výrobní komponenty), kdy se výroba na určité dny pozastaví.

CENY

Ceny výrobků, zboží a hydromasážních panelů jsou platné podle cenových nabídek v jednotlivých smlouvách, vyhotovených společností Aquatek v Topolčanech, převzatých ze společnosti Aquatek nebo od jejích obchodních zástupců. Ceny jsou uvedeny v oficiálním ceníku společnosti Aquatek a jeho platnost končí dnem vydání nového ceníku. Ceny výrobků, které nejsou zahrnuty v oficiálním ceníku, tj atypické, budou oznamovány po přijetí písemné nebo faxové objednávky, a to telefonicky nejpozději do 7 kalendářních dnů. Po odsouhlasení takové ceny ze strany odběratele se tato cena stává platnou od chvíle oznámení.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Platební podmínky jsou uvedeny v jednotlivých smlouvách nebo cenových nabídkách vystavených společností Aquatek a jsou závazné. Zboží odeslaný a ještě nezaplacený zůstává majetkem společnosti Aquatek až do chvíle, dokud nedojde k úhradě celé sumy zboží. Reklamace jakéhokoli zboží nedávají důvod k prodlení nebo neuskutečnění platby dodaného zboží. Platba za nákup zboží a výrobků v maloobchodní prodejně v sídle firmy v Topolčanech je možná pouze v hotovosti.

DOPRAVA

Zboží převzato přímo zákazníkem nebo dopravcem zákazníka je přepravováno na vlastní odpovědnost zákazníka. V případě dopravy zboží společností Aquatek nebo zasláním poštou, za zboží až do jeho převzetí odpovídá společnost Aquatek. Zákazníci jsou povinni zkontrolovat si dodané zboží do 15 dnů při dodání společností Aquatek a do 48 hodin při přepravováni poštou nebo přepravní službou.

ZÁRUKA

Na všechny produkty své výroby poskytuje společnost Aquatek záruku 24 měsíců. Na nesprávně namontovaný nebo nesprávně používaný výrobek, na mechanické poškození i za používání nesprávných čisticích prostředků se záruka nevztahuje.

REKLAMACE

1.) Za zboží převzato přímo od prodejce odpovídá zákazník ihned po jeho převzetí.

Zákazník je povinen zkontrolovat si zboží do 30 dnů po jeho převzetí.

2.) Zboží zasíláno prodejcem je zákazník povinen zkontrolovat do 30 dnů od dodání.

3.) Zboží zasílané poštou nebo jinou dopravní společností je zákazník povinen zkontrolovat do 48 hodin od převzetí.

Reklamace bude akceptována, pokud bude zaslána písemně, doporučeným dopisem, faxem nebo mailem do 30 dnů od převzetí zboží (podle bodu 1 a 2) a do 7 dnů od převzetí zboží (podle bodu 3). Ke každé písemné reklamaci je nutné dodat příslušnou fotodokumentaci, z níž bude patrné o jaké poškození a chybu výrobku se jedná. K reklamaci musí být řádně přiložen i doklad o koupi výrobku. Při reklamaci nového dodaného výrobku je nutné tento reklamovat v původním obalu jako důkaz s jeho manipulací. K reklamaci je nutné přiložit fotodokumentaci obalu a balení výrobku. Reklamace viditelné výrobní chyby nebo poškození pouze nového dodaného výrobku musí být uplatněna před montáží, v žádném případě ne po ní. Pokud bude zjištěno, že výrobek byl nejprve namontován a až potom reklamované, tato reklamace nebude v žádném případě uznána. Neakceptují se reklamace způsobené chybnou montáží, nevhodnou manipulací a použitím nesprávných čisticích prostředků. Reklamované zboží se přebírá a kontroluje v sídle společnosti Aquatek v Topolčanech.

VRÁCENÍ ZBOŽÍ

Vrácení zboží společnosti Aquatek spol. s r.o. Topoľčany je možné pouze v původním obalu a do 30 dnů od jeho zakoupení.

1.) V případě, že zboží nebylo rozbalený z původního obalu, účtuje se při vrácení manipulační poplatek podle typu výrobku:

Manipulační poplatek za samonosné vany: 665 Kč s DPH

Manipulační poplatek za sprchový kout: 499 Kč s DPH

Manipulační poplatek za vaničku: 233 Kč € s DPH

Manipulační poplatek za hydromasážní panel: 233 Kč € s DPH

2.) V případě, že zboží bylo rozbalený z původního obalu, avšak díly výrobku jsou v nepoškozeném stavu, účtuje se poplatek ve výši 15% z hodnoty zboží bez DPH.

3.) V případě, že zboží bylo rozbalený z původního obalu a díly výrobku nesou známky poškození, na základě posouzení stavu se účtuje poplatek ve výši 30% z hodnoty zboží bez DPH nebo vrácení zamítne.

4.) V případě, že zboží bylo již namontováno, vrácení je okamžitě zamítnuto.

V případech podle bodů 2) a 3) je nutné vrácení zboží realizovat OSOBNĚ v sídle společnosti Aquatek s.r.o. v Topolčanech. NENÍ možné vrácení zboží realizovat prostřednictvím rozvozu společnosti Aquatek s.r.o.

Žádný právní předpis nestanoví prodávajícímu povinnost vrátit kupujícímu peníze nebo poskytnout výměnu za jiné zboží, pokud jde o bezchybný výrobek.

Možnost vrácení zboží je nad rámec zákona, není tedy možné si tento úkon vynucovat od prodávajícího.

DALŠÍ USTANOVENÍ

Výrobce si vyhrazuje právo na technické a cenové změny. Nové informace a jakékoliv změny jsou vždy aktualizovány na této webové stránce: www.aquatek.sk

reklamační řád

Vážený zákazníku,
při dodržení montážního návodu, správném používání a čištění, výrobce poskytuje záruku v trvání 24 měsíců od data prodeje. Záruka se nevztahuje na mechanické nebo jiné poškození, které vzniklo po převzetí bezvadného výrobku zákazníkem a také chyby, vyplývající z nedodržení záručních podmínek.

  • Záruční podmínky jsou následující:
  • - výrobek musí být namontován podle přiloženého návodu k montáži
  • - výrobek nesmí být čištěn abrazivními prostředky (prášek, drátěnka apod.) Ani chemicky agresivními látkami (žíraviny, kyseliny, ředidla a pod.) A nesmí ani krátkodobě přijít do kontaktu s těmito látkami

Bez předložení řádně vyplněného a potvrzeného reklamačního listu reklamace nebude uznána.


Reklamaci uplatňuje spotřebitel neprodleně v prodejně, ve které výrobek zakoupil.
Reklamace musí být písemná, musí z ní být jasné, kdy a jak se chyba výrobku projevila a co spotřebitel požaduje.
Kupujícímu byl výrobek předán v bezvadném stavu spolu s návodem na montáž, byl také seznámen s jeho údržbou a se záručními podmínkami.